Договор за наем

Договор за наем № ……............... по заявка № ……............... от ……...............

Днес, ……............... , в град София, се сключи настоящият договор за наем между:

„А.Т.Г. - ФРАНЧАЙЗ С“ ООД с ЕИК: 200647096, наричано накратко НАЕМОДАТЕЛ
и, от друга страна,

……………………………………………………………………………………………….......
ЕГН: ………………………………………….
Телефон за контакт: ………………………………………….
Електронна поща: ………………………………………….
наричан накратко НАЕМАТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване следния артикул: ………………………………………………………………………………………………....... наричана по-долу ВЕЩТА, срещу възнаграждение.

Чл. 2. Наемателят се задължава да ползва наетата вещ коректно и според предназначението й.

Чл. 3. (1) Наемодателят се задължава да предаде вещта на наемателя за ползване в състояние, което отговаря на целите, за които е наета. При предаването той е длъжен да посочи на наемателя всички скрити недостатъци на вещта, които са му известни.

(2) Наемателят е длъжен да провери състоянието на вещта и незабавно да съобщи на наемодателя своите възражения в случай, че има такива.

Чл. 4. В деня на сключване на договора НАЕМАТЕЛЯТ депозира на НАЕМОДАТЕЛЯ сумата от ……............... лева, наричан накратко ДЕПОЗИТ. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да върне депозита при прекратяване на договора и само след като всички задължения на НАЕМАТЕЛЯ, произтичащи от този договор, бъдат погасени.

Чл. 5. С подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е получил вещта, а НАЕМОДАТЕЛЯТ, че е получил депозита по чл. 4 от настоящия договор.

Чл. 6. Наемодателят предоставя вещта на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемна цена в размер на ……............... лева за срок от ……............... дни считано от датата на сключване на договора включително. Наемателят е длъжен да заплати на Наемодателя наемната цена предварително или на датата на сключване на настоящия договор.

Чл. 7. Наемателят е длъжен да върне наетата вещ на   ……...............

Чл. 8. (1) Промяна на срока на наемане, както и на датата за връщане по чл. 7 от настоящия договор може да настъпи само при съгласие от двете страни, което да бъде оформено в анекс към настоящия договор. Желанието си за промяна на срока на наемане Наемателят може да изрази по един от следните начини в срок не по-късно от 3 дни преди изтичане срока на наемане: на телефонни номера: 0898627295, или 0896 888 482 или на e-mail адрес: naem@kufarpodnaem.com

(2) В случай че Наемателят не върне вещта в посочения в чл. 7 срок без да е налице анекс за промяна на срока на договора, то Наемателят дължи на Наемодателя неустойка в размер на 5 лв. за всеки ден на забава след изтичане срока на договора.

Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне вещта чиста и без надрасквяния, наранявания, счупвания, скъсвания в състоянието, в което е била предадена, като се отчита обичайното изхабяване. В случаите, в които е нает куфар, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да опакова с фолио куфара преди всяко пътуване. В случай, че вещта има нужда от почистване, за да бъде тя годна за последващо ползване, то НАЕМАТЕЛЯТ дължи такса в размер на 7 лв.

Чл. 10. НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползването на вещта. Размера на обезщетението зависи от причинената повреда, но не може да надвишава сумата на депозита по чл. 4

Чл. 11. Договорът се прекратява:

a) При изтичане на срока на наемане и връщане на вещта;

b) По взаимно съгласие.

Чл. 12. Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно - по съдебен ред.

За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


Наемодател: ………………….
Наемател: ………………….